Prihvatanje radova i vrste priloga

U časopisu "Materijali i konstrukcije" štampaće se neobjavljeni radovi ili članci i konferencijska saopštenja sa određenim dopunama iz građevinarstva i srodnih disciplina (geodezija i arhitektura). Vrste priloga autora i saradnika koji će se štampati su: originalni naučni radovi, prethodna saopštenja, pregledni radovi, stručni radovi, prikazi objekata i iskustva (studija slučaja), kao i diskusije povodom objavljenih radova.

Originalni naučni rad je primarni izvor naučnih informacija i novih ideja i saznanja kao rezultat izvornih istraživanja uz primenu adekvatnih naučnih metoda. Dobijeni reziltati se izlažu sažeto, ali tako da poznavalac problema može proceniti rezultate eksperimentalnih ili teorijsko numeričkih analiza, tako da se istraživanje može ponoviti i pri tome dobiti iste ili rezultate u okvirima doopuštenih odstupanja, kako se to u radu navodi.

Prethodno saopštenje sadrži prva kratka obaveštenja o rezultatima istraživanja ali bez potrobnih objašnjenja, tj. kraće je od originalnog naučnog rada.

Pregledni rad je naučni rad koji prikazuje stanje nauke u određenoj oblasti kao plod analize, kritike i komentara i zaključaka publikovanih radova o kojima se daju svi neophodni podaci pregledno i kritički uključujući i sopstvene radove. Navode se sve bibliografske jedinice korišćene u obradi tematike, kao i radovi koji mogu doprineti rezultatima daljih istraživanja. Ukoiko su bibliografski podaci metodski sistematizovani ali ne i analizirani i raspravljeni, takvi pregledni radovi se klasifikuju kao stručni radovi.

Stručni rad predstavlja koristan prilog u kome se iznose poznate spoznaje koje doprinose širenje znanja i prilagođavanja rezultata izvornih istraživanja potrebama teorije i prakse.

Ostali prilozi su prikazi objekata, tj. njihove konstrukcije i iskustva-primeri u građenju i primeni različitih materijala (studije slučaja).

Da bi se ubrzao postupak prihvatanja radova za publiovanje, potrebno je da autori uvažavaju Uputstva za pripremu radova koja su navedena u daljem tekstu.