O DIMK

Polazeći od toga da je za razvoj i podizanje tehničkog nivoa od osobitog značaja organizovanje stručnih i naučnih udruženja, u Parizu je, 1947. godine, formirano Međunarodno udruženje  Laboratorija za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija (skraćeno RILEM) sa sedištem u Parizu. Pri tome je istaknut značaj međunarodnog objedinjavanja ispitivanja i istraživanja u oblasti materijala i konstrukcija. Pored rada na unapređenju građevinske struke u celini, primarni zadatak bio je objedinjeni rad na odgovarajućim tehničkim propisima i standardima iz oblasti metoda ispitivanja materijala i konstrukcija.

Prihvatajući ideje RILEM-a, u okviru Saveza građevinskih  inženjera i tehničara Jugoslavije, osnovano je 1952. g.  specijalizovano stručno društvo "Savez jugoslovenskih laboratorija za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija" (SJL). Osnovni ciljevi Saveza bili su  ujednačavanje, unapređenje i razvoj metoda i opreme za ispitivanje  materijala  i konstrukcija, upoznavanje sa međunarodnim aktivnostima i učešće u njima, uz međusobnu saradnju kolektivnih i  individualnih članova Saveza. Treba imati u vidu da u to vreme nije postojala nikakva međunarodna tehnička regulativa i da su iskustva  jugoslovenskih instituta i fakulteta  u oblasti  ispitivanja materijala i konstrukcija bila izuzetno skromna.

Punih 25 godina Savez jugoslovenskih labaratorija je uspešno radio, okupljajući u svojim redovima individualne članove, institute i laboratorije za ispitivanje materijala i konstrukcija iz svih republika bivše SFRJ. Ustavom SFRJ iz 1974. godine promenjen je status  društveno-stručnih organizacija, pa time i Saveza inženjera i tehničara. Zato je 1978. godine, na XVI Kongresu u Vrnjačkoj  Banji, usvojen novi Statut i ime Društva, koje je promenjeno u "JUDIMK – Jugoslovensko društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija". Ciljevi, delatnosti i organizacija Društva ostali su suštinski isti, pa je JUDIMK nastavio sa svojim već dugogodišnjim aktivnostima.

Raspad SFRJ 1991. godine i događaji koji su usledili, onemogućili su dalji rad JUDIMK na način kako se on odvijao  u periodu od 1952. do 1990. godine. 

No, bez obzira na sve te događaje,  članovi predsedništva JUDIMK  odlučili su da  Društvo nastavi sa radom u SR Jugoslaviji pod  imenom DIMK Srbije i Crne Gore i sa istim osnovnim ciljevima. Ta odluka doneta je na Skupštini Društva za ispitivanje materijala i konstrukcija 18.03.2003. godine.

Članovi Društva su sa svojim radovima učestvovali na mnogim skupovima u zemlji i inostranstvu. Naročito je značajna njihova aktivnost na izradi  jugoslovenskih  tehničkih propisa i mnoštvo standarda (JUS), na razvoju sistema atestiranja i kontrole kvaliteta. Pored toga, skoro svake godine Društvo organizuje Savetovanja ili seminare u vezi sa aktuelnim problemima ispitivanja materijala i konstrukcija, izrade i primene tehničkih propisa i Standarda naročito onih koji su se odnosili na atestiranje proizvoda.

Pod imenom "DIMK  Srbije i Crne Gore" Društvo je radilo do 07.12.2006. godine, kada menja ime i registruje se kao "Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije – DIMK Srbije". Ono nastavlja sve aktivnosti u oblasti istraživanja i adekvatne primene materijala i konstrukcija u našem građevinarstvu. DIMK Srbije tesno sarađuje sa Institutima i Fakultetima, kao i drugim organizacijama koje se bave ispitivanjem i istraživanjem materijala i konstrukcija sa prostora Republika bivše Jugoslavije. Društvo održava redovne Kongrese i simpozijume posvećene istraživanjima i primeni savremenih dostignuća u našem građevinarstvu u oblasti materijala i konstrukcija. U periodu između Kongresa Društvo organizuje naučne i stručne skupove o aktuelnim temama, koje su od interesa za članove Društva.

Pored pomenutih aktivnosti, DIMK Srbije doprinosi razvoju građevinarstva na ovim prostorima i kroz izdavanje časopisa "Materijali i konstrukcije", koji redovno izlazi od 1958. godine i koji ima visoku naučnu i stručnu reputaciju. Od ove godine ime časopisa je promenjeno u „Građevinski materijali i konstrukcije“.

Sponsors