XXVIII KONGRES DIMK I IX KONGRES SIGP SA MEĐUNARODNIM SIMPOZIJUMOM

Monday, March 7, 2022

DRUŠTVO ZA ISPITIVANjE I ISTRAŽIVANjE
MATERIJALA I  KONSTRUKCIJA SRBIJE

UDRUŽENjE SAVREMENE INDUSTRIJE
 GLINENIH PROIZVODA SRBIJE

INSTITUT ZA ISPITIVANjE
 MATERIJALA  IMS - BEOGRAD

 

Organizuju

XXVIII KONGRES DIMK I IX KONGRES SIGP

SA

MEĐUNARODNIM SIMPOZIJUMOM

 O ISTRAŽIVANjIMA I PRIMENI SAVREMENIH DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU U OBLASTI MATERIJALA I KONSTRUKCIJA

Prvo obaveštenje

i poziv za prijavu i dostavljanje radova

 

  od 19. do 21. oktobra 2022. godine

Divčibare, hotel „Crni vrh“

 

CILJEVI SIMPOZIJUMA                                                                                                                                                       

Ograničene mogućnosti nametnute aktuelnom pandemijskom situacijom su osnovni razlog koji je uslovio istovremeno održavanje dva Kongresa, za razliku od tradicije uspostavljene u prethodnom periodu. Prethodni, XXVII Kongres DIMK i Međunarodni simpozijum o istraživanjima i primeni savremenih dostignuća u građevinarstvu u oblasti materijala i konstrukcija održan je 2017. godine u Vršcu, dok je VIII Kongres savremene industrije glinenih proizvoda Srbije sa međunarodnim učešćem održan 2018. godine na Zlatiboru. Ranije su se oba kongresa održavala periodično – na svake 3 godine. Uzimajući u obzir ispoljene interese stručne i naučne javnosti, kao i nešto duži period koji je protekao od prethodno održanih savetovanja, doneta je odluka da se u datim okolnostima ova dva Kongresa objedine.

Kongres DIMK sa Međunarodnim simpozijumom predstavlja odličnu priliku da se inženjeri i istraživači u oblasti građevinskih materijala i konstrukcija iz naše zemlje, ali takođe i iz šireg okruženja, okupe i prikažu rezultate svojih istraživanja u proteklom periodu, kao i da razmene ostvarena iskustva. Osnovni cilj ovog skupa je da se stručnoj javnosti, kroz prijavljene referate, saopšte rezultati aktuelnih istraživanja u Srbiji i zemljama šireg regiona, kao i da se proceni mogućnost praktične primene novih naučnih dostignuća u oblasti građevinskih materijala i konstrukcija.

S druge strane, izražena je i potreba proizvođača glinenih proizvoda da se na Kongresu okupe, razmene iskustva u pogledu savremene proizvodnje i novih tehnoloških procesa, mogućnosti šire primene proizvoda od gline kao i zaštite životne sredine i energetske efikasnosti. Sve ovo nalaže Udruženju obavezu kontinuiteta održavanja jednog ovako značajnog skupa. Kongresom će biti obuhvaćene teme vezane za geološka istraživanja sirovinske baze, eksploataciju, preradu sirovine, tehnološke procese oblikovanja, sušenja i pečenja i automatizaciju procesa. Posebna oblast kojoj će Kongres posvetiti pažnju je primena građevinskih materijala na bazi gline.

Oba Kongresa i Međunarodni simpozijum su idealna prilika za razmenu iskustava, kao i za analizu ostvarenih rezultata u prethodnom periodu i definisanje budućih pravaca razvoja - u cilju unapređenja našeg građevinarstva na području materijala i konstrukcija. Simpozijum treba da ukaže na orijentaciju glavnih pravaca razvoja u predmetnim oblastima, ali je ovo i prilika da se razmotri stanje naše regulative u ovim oblastima i potreba njenog daljeg usaglašavanja sa evropskim normama. Ciljevi Simpozijuma su da građevinski inženjeri, tehnolozi i stručnjaci drugih struka koji se bave istraživanjima na polju materijala i konstrukcija, kao i proizvodnjom građevinskih materijala i njihovom primenom, kroz izlaganje radova i diskusiju rezimiraju rezultate istraživanja i primere iz prakse u ovim oblastima. Kao i ranijih godina, Simpozijuma će svakako doprineti napretku struke i nauke, kao i usvajanju kriterijuma i metodologije rada u predmetnim oblastima građevinarstva. 

 

ADRESA ORGANIZACIONOG ODBORA                                                                                                                

DRUŠTVO ZA ISPITIVANJE I ISTRAŽIVANJE MATERIJALA I KONSTRUKCIJA SRBIJE, UDRUŽENJE SAVREMENE INDUSTRIJE GLINENIH PROIZVODA SRBIJE

Kneza Miloša 9/1, soba 101, 11000 Beograd, Srbija

Tel.: +381 (0) 11 32 30 357;   +381 (0) 11 32 42 589;   Email: office@dimk.rs  office@sigp.rs

 

PRIJAVA  I  ROKOVI                                                                                                                                             

Pozivamo sve zainteresovane da učestvuju u radu Simpozijuma sa ili bez rada. Za prijave i prihvatanje radova važe sledeći rokovi:

30.06.2022. Preliminarna prijava učešća na Simpozijumu –priloženu prijavu popuniti i poslati. Učesnici koji   planiraju da dostave rad treba da dostave naslov rada, rezime i tematsku grupu.

01.10.2022.      Dostavljanje završenih radova.

Prijavu učešća kao i završene radove treba dostaviti elektronskom poštom na adresu  office@dimk.rs ili  office@sigp.rs .
Detaljnije informacije o načinu pripreme i slanju radova date su u uputstvu za pisanje radova za Simpozijum. 

U okviru Simpozijuma biće doeljene nagrade za najbolje doktorske disertacije iz oblasti ispitivanja i istraživanja materijala i konstrukcija.

Pravo učešća na konkursu imaju svi doktori nauka zaposleni u Institutima, fakultetima i preduzećima koji su kolektivni članovi DIMK Srbije, a koji su svoje doktorske disertacije odbranili u periodu od 01.01.2018.-30.06.2022. godine. Opširnije na sajtu Društva www.dimk.rs

 

Kongres DIMK i SIGP - prijava rada

Konkurs DIMK za najbolji doktorat 

Autori DIMK i SIGP 2022 kongres - uputstvo

 

TEME  SIMPOZIJUMA                                                                                                                                      

         1. Istraživanje savremenih građevinskih materijala i njihova primena
         
2. Teorijska i eksperimentalna analiza konstrukcija
         
3. Projektovanje i građenje objekata sa aspekta održivog razvoja
         
4. Aseizmičko projektovanje i građenje
         
5. Upravljanje projektima u građevinarstvu
         
6. Održavanje i sanacija građevinskih objekata
         
7. Standardizacija – tehnička regulativa i sistem kvaliteta
         
8. Zaštita životne sredine i energetska efikasnost u savremenom graditeljstvu
         
9. Sirovinska baza i novi tehnološki procesi
         10. Aspekti primene proizvoda od gline

 

ORGANIZACIONI ODBOR                                                                                                                                                      

KOPREDSEDNICI:   Dr Zagorka Radojević, predsdnik DIMK Srbije
                            Majda Petković, predsednik Udruženja SIGP Srbije
                            
Dr Vencislav Grabulov, Institut IMS, Beograd

 

1. Prof. dr Mihailo Muravljov, Građevinski fakultet, Beograd
2. Prof. dr Vladan Kuzmanović, Građevinski fakultet, Beograd
3. Prof. dr Dragica Jevtić, Građevinski fakultet, Beograd
4. Prof. dr Slaviša Trajković, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Niš
5. V. prof. dr Igor Peško, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
6. Prof. dr Milan Trifković, Građevinski fakultet, Subotica
7. Milutin Ignjatović, Saobraćajni Institut CIP, Beograd
8. Ivan Vujisić „Wienerberger““ Kanjiža
9. Moma Nikolić, grupacija „Mladost“ Leskovac
10. Ivana Veselinović, „Keramika Kanjiža“, Kanjiža
11.     Zoran Đelošević, „Polet Keramika“ Novi Bečej
12.     Nevenka Vukelić, Institut za puteve, Beograd
 

PROGRAMSKI  ODBOR ( po abecednom redu )

        1. V.prof. dr Srđa Aleksić,  Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, Podgorica 
       
2. Prof. dr Ivana Banjad Pečur, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
       
3. Prof. dr Dubravka Bjegović, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
       
4. Dr  Dragan Bojović, Institut IMS, Beograd
       
5. Prof. dr Meri Cvetkovska, Građevinski fakultet, Univ. „Sv. Kiril i Metodij“, Skoplje
       
6. Doc. dr Iva Despotović, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo, Kraljevo
       
7. Dr  Vilma Ducman, ZAG, Slovenija
       
8. Prof. dr Radomir Folić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
       
9. Prof. dr Zoran Grdić, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Niš
       
10. Dr  Biljana Ilić, Institut IMS, Beograd
       
11. Dr  Ksenija Janković, Institut IMS, Beograd
       
12. Prof. dr Aleksandra Krstić, Arhitektonski fakultet Beograd
       
13. Professor  Asterios Lionis, Democratus University of Trace, Faculty of Civil Engineering, Greece
       
14. Doc. dr Ivan Lukić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
       
15. Prof. dr Mirjana Malešev, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
       
16. Prof. dr Snežana Marinković, Građevinski fakultet, Beograd
       
17. Predrag Popović, Wiss Janney,, Elstner Associates, Northbrook, Illinois, USA
       
18. Doc. dr Aleksandar Radević, Građevinski fakultet, Beograd
       
19. Prof. dr Vlastimir Radonjanin, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
       
20. Prof. dr Marina Rakočević, Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, Podgorica
       
21. Prof. dr Janjaua Ranogajec, Tehnološki fakultet, Novi Sad
       
22. Dr  Robert Rekecki,  „Wienerberger“ Kanjiža
       
23. Prof. dr Nenad Ristić,  Građevinsko-arhitektonski fakultet, Niš
       
24. V.prof. dr Merima Šahinagić-Isović,  Univerzitet „Džemal Bijedić“ , Mostar
       
25. Prof. dr Nina Štirmer, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
       
26. Dr  Nenad Šušić, Institut IMS, Beograd
       
27. Dr  Jakob Šušteršič, Institut IRMA, Ljubljana
       
28. Prof. dr Gordana Topličić-Ćurčić, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Niš
       
29. Professor  Mihailo Trifunac, Civ.Eng., Department University of Southern California, Los Angeles, USA
       
30. Dr  Miloš Vasić, Institut IMS, Beograd
       
31. Dr  Milica Vasić, Institut IMS, Beograd
        3
2. Doc. dr Snežana Vučetić, Tehnološki fakultet, Novi Sad
       
33. Prof. dr  Slobodan Vujić, Rudarski institut, Beograd
       
34. V.prof. dr Dimitrije Zakić,  Građevinski fakultet, Beograd
       
35. Prof. dr Radomir Zejak, Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, Podgorica
       
36. Prof. dr Damir Zenunović, Univerzitet u Tuzli     

 

PRIPREMA  I  PRIHVATANJE  RADOVA

Programski odbor Simpozijuma izvršiće izbor radova prema njihovom sadržaju, kvalitetu i aktuelnosti tematike. Radovi koji nisu u okviru navedenih tema neće biti prihvaćeni. Programski odbor će obaviti klasifikaciju radova za usmeno izlaganje.

Radovi moraju biti pripremljeni tačno prema priloženom uputstvu i dostavljeni Organizacionom odboru Simpozijuma u elektronskom obliku. Autori radova koje ne prihvati Programski odbor biće na vreme obavešteni