Languages

  • Srpski
  • English
GRAĐEVINSKI
MATERIJALI I KONSTRUKCIJE
ČASOPIS ZA ISTRAŽIVANJA U OBLASTI MATERIJALA I KONSTRUKCIJA

 

OBEZBEĐENJE LOKALNE DUKTILNOSTI ARMIRANOBETONSKIH ELEMENATA PREMA EVROKODU 8 – KOEFICIJENT UTEZANJA

Abstract: 
Fokus ovog rada usmeren je na efekte utezanja armiranobetonskih preseka, odnosno na način na koji poprečna armatura utiče na poboljšanje karakteristika – kako materijala, tako i utegnute zone elementa. Pojašnjeno je praktično značenje koeficijenta utezanja iz izraza Evrokoda 8. Izvršena je procena veličine dela elementa koji je efektivno utegnut uzengijama na primerima različito armiranih kružnih i kvadratnih preseka stubova i analizom trodimenzionalnog prikaza efektivno utegnutog betona. Uspostavljena je relacija između koeficijenta utezanja prema izrazima Evrokoda 8 i efektivno utegnutog dela betonskog elementa.
Article status: 
Published
Journal number: 
2019-3

Authors

Ivan Milićević, mast.inž.građ., asistent - student doktorskih studija - Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 73
Ivan Ignjatoavić, profesor dr - Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 73
Miloš Vulinović, mast.inž.građ., - /

Sponzori časopisa