Languages

  • Srpski
  • English
BUILDING
MATERIALS AND STRUCTURES
JOURNAL FOR REASEARCH OF MATERIALS AND STRUCTURES

STRENGTHENING THE RAFT FOUNDATION OF AN EXISTING RC BUILDING BY APPLICATION OF JET-GROUTING METHOD

Abstract: 
U ovom radu predložen je višetalasni elastodinamički četvorougaoni beskonačni element. Ova vrsta elementa je pogodna za proučavanje problema višetalasne interakcije konstrukcija-tlo. Formulacija se zasniva na standardnim koracima koji su isti kao u metodi konačnih elemenata (MKE) nakon mapiranja beskonačnog u konačni domen elementa. Pokazano je da se u slučaju samo jedne talasne funkcije (samo jedne frekvencije) koja se koristi u formulaciji, predloženi višetalasni elastodinamički beskonačni element svodi na poseban slučaj jednotalasnog elastodinamičkog beskonačnog elementa. Pored toga, prikazani su preslikavanje i Lagranžove izoparametarske funkcije oblika za 2D osnosimetrični višetalasni elastodinamički četvorougaoni beskonačni element i za 2D osnosimetrični višetalasni elastodinamički četvorougaoni beskonačni element sa osam čvorova. Razmatraju se i osnovni aspekti C1 i Cn, kontinuiteta duž pseudo-granične linije konačnog i beskonačnog elementa u dvodimenzionalnom problemu interakcije konstrukcija-tlo. U ovoj klasi modela takva linija označava veštačku granicu između bliskog i udaljenog polja modela.

 

Article status: 
Published
Journal number: 
220-01

Authors

Nikolay Milev - Department of Geotechnics, University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, 1 Hristo Simirnenski Blvd., Sofia 1164
Anton Sariev - Geoservice Engineering AD, 19 Sava Katrafilov Str., Asenovgrad 4230

Sponzori časopisa