Languages

  • Srpski
  • English
GRAĐEVINSKI
MATERIJALI I KONSTRUKCIJE
ČASOPIS ZA ISTRAŽIVANJA U OBLASTI MATERIJALA I KONSTRUKCIJA

 

Početna

 

  Godina: 2018
  Broj: 2
  Strana: 101
  UDK: 06.055.2:62-03+620.1+624.001.5(497.1)=861
  ISSN 2217-8139 (Print) 
  ISSN 2334-0229 (Online)

 

 

 

Objavljeni Naučni Radovi

GRANIČNA NOSIVOST PRITISNUTE GREDE SA IMPERFEKCIJAMA

Profesor dr Dragan D. Milašinović, dipl. inž. građ. |
Asistent Smilja Živković, dipl. inž. građ. |

ŽELEZNIČKI MOSTOVI NA INTEROPARABILNIM PRUGAMA - ASPEKT INTERAKCIJE KOLOSEK/MOST

Aleksandra Milosavljević, student master studija |
Nikola Mirković, asistent - student doktorskih studija |
dr Zdenka Popović, redovni profesor |
dr Luka Lazarević, docent |
Milica Vilotijević, asistent - student doktorskih studija |

NEKI ASPEKTI U ANALIZI POPREČNIH SLOBODNIH VIBRACIJA PRIZMATIČNIH GREDA OPTEREĆENIH AKSIJALNOM SILOM

Dijana Majstorović |
Aleksandar Borković |
Radovan Vukomanović |

PRORAČUN NOSIVOSTI I STABILNOSTI UMERENO VITKIH I VITKIH CENTRIČNO PRITISNUTIH KRUŽNIH CFT STUBOVA

Prof. dr Biljana Deretić-Stojanović, dipl. inž. građ. |
Janko Radovanović, mast.inž.građ. |
Marija Lazović, mast. inž. građ. |

VREDNOVANJE PRIKLADNOSTI IZABRANOG TVRDOG DRVETA U GRAĐEVINARSTVU

doc. Ing. Jan PĚNČÍK, Ph.D. |
doc. Ing. Karel ŠUHAJDA, Ph.D. |
doc. Ing. Bohumil STRAKA, CSc. |